Microsoft readies new Xbox as entertainment hub

Microsoft readies new Xbox as entertainment hub

Copyright © 2013 AFP